Pronësia e sitit

Aodren Le Duff – graphiste indépendant
La Beaugeonnerie 35150 Amanlis
Téléphone : +33 (0)6 79 72 56 57
SIRET : 800 805 921 00015

Mikpritës

GANDI SAS – 63-65 boulevard Masséna – 75013 Paris – France
Téléphone : +33 (0) 1 70.37.76.61
Site web : www.gandi.net

Përgjegjësitë

Kolektivi i organizatave është përgjegjës për të gjitha informacionet që përmbahen në faqe. Sidoqoftë, përgjegjësia e këtyre organizatave nuk mund të angazhohet për informacionet e përmbajtura:

  • në faqet në të cilat lidhjet rennescovidsolidarite.info ;
  • në faqet që lidhen , me anë të një lidhje hiperteksti, te rennescovidsolidarite.info ;
  • në faqet që riprodhojnë, pa autorizim, përmbajtjen e rennescovidsolidarite.info.

Përdorimi i përmbajtjes së faqes

Përmbajtja e faqes rennescovidsolidarite.info mund të përdoret vetëm për qëllime personale ose kolektive. Cdo përdorim për qëllime profesionale, tregtare ose reklamimi është i ndaluar. Riprodhimi duhet t’u bindet parimeve të mëposhtme: shpërndarja falas, citimi i qartë i faqes rennescovidsolidarite.info si burim dhe të përmendet se të drejtat e riprodhimit janë të rezervuara dhe të kufizuara rreptësisht. Ky autorizim nuk zbatohet në asnjë rast në faqet e internetit që shpërndajnë informacione të një natyre raciste, pornografike, ksenofobike, polemike ose të cilat, në përgjithësi, mund të ndikojnë në ndjeshmërinë e numrit më të madh.